Privacy statement

Privacy statement Mary Springer – versie 1.0

1 | INLEIDING

Mary Springer werkt met persoonsgegevens. Het betreffen de persoonsgegevens van u als klant.

Het is uiteraard noodzaak om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij willen als organisatie u als klant het vertrouwen geven dat veilig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en willen u daarnaast op een juiste wijze informeren.

Hoe wij dat doen en waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, leest u in dit Privacy Statement.

 

2 | Welke PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U?

Wij verwerken persoonsgegevens van u als klant. Dit zijn persoonsgegevens die u zowel direct als indirect aan ons kenbaar (heeft) (ge)maakt. Wij verwerken in ieder geval uw navolgende persoonsgegevens:

 • uw contactgegevens , zoals:
  – naam;
  – huisadres en woonplaats;
  – geboortedatum;
  – e-mailadres; en
  – telefoonnummer.
 • uw BSN-nummer;
 • uw klantnummer;
 • uw handtekening;
 • contactgegevens van uw (huis)arts;
 • medische gegevens met betrekking tot de verwijzing;
 • gegevens van uw zorgverzekering, zoals zorgverzekeraar en verzekeringsnummer;
 • lengtematen van bijvoorbeeld voet, schoen, beenlengte;
 • gegevens welke producten (zoals een kous) noodzakelijk zijn; en
 • foto’s. In bepaalde situaties worden foto’s gemaakt voor garantieafhandelingen.
  De personen worden niet met het gezicht op de foto gezet, dan wel onherkenbaar in beeld gebracht.

3 | Wie heeft controle over uw persoonsgegevens?

Voor u als klant is het belangrijk om te weten welke personen binnen onze organisatie controle hebben over uw persoonsgegevens. Onze medewerkers zijn bij u als klant betrokken en zullen daarom controle hebben over uw persoonsgegevens, maar u als klant heeft ook zelf de controle over uw persoonsgegevens. Dit laatste wordt nader uitgelegd onder 6. ‘Welke rechten heb ik als betrokkene?’.

4 | Waarom VERWERKEN WIJ uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is slechts gerechtvaardigd indien aan één van de (zes) wettelijke grondslagen is voldaan. Wij zijn gerechtigd uw persoonsgegevens te verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Daarnaast zijn wij gerechtigd uw persoonsgegevens te verwerken, omdat voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens sprake is van een wettelijke verplichting. Tot slot kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken indien u daar voorafgaand (schriftelijk) toestemming voor hebt gegeven.

5| Aan wie worden uw persoonsgegevens verstrekt?

Wij dienen een aantal van uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken voor de uitoefening van onze dienstverlening. Slechts de benodigde persoonsgegevens wordt aan een derden verstrekt.
U kunt erop vertrouwen dat niet meer persoonsgegevens dan nodig worden gedeeld. Een aantal van uw persoonsgegevens wordt in ieder geval, indien noodzakelijk, gedeeld met:

 • zorgverzekeraar;
 • fabrikanten;

6| Welke rechten heb ik als betrokkene?

Als klant heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij van u verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over derden met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld.

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doeleinde waarvoor het is verzameld). In beginsel bewaren wij uw persoonsgegevens totdat de redelijke of wettelijke bewaartermijn is verstreken, tenzij u verzoekt dit te verwijderen.

Uw voornoemde rechten kan u te allen tijde uitoefenen. U dient zich te wenden tot ons contactpersoon indien u:

 • inzage wenst in de verwerkte persoonsgegevens;
 • een verzoek wenst te doen tot bijwerking, correctie, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar wenst te maken tegen een verwerking; en
 • een klacht wenst in te dienen.

Het is mogelijk dat wij uw verzoek afwijzen indien dit verzoek de privacy van anderen in gevaar brengt, onredelijk of repetitief is of onredelijk grote inspanningen vereist. Wij zullen u binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen of uw verzoek is toe- of afgewezen met de reden van afwijzing.

7 | WELKE PLICHTEN HEBBEN WIJ OM uw PRIVACY IN DE WERKSFEER TE WAARBORGEN? 

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens dienen wij uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen.
Dit houdt onder andere in, dat:

 • gegevens adequaat, relevant en niet te vergaand voor het legitieme doel zijn;
 • het gebruik, het doel en de manier van verwerking duidelijk kenbaar moeten worden gemaakt aan de betrokkenen (transparantie);
 • aan betrokkenen de mogelijkheid geboden moet worden om hun rechten uit te oefenen (inzage, correctie, verwijdering en blokkering);
 • persoonsgegevens moeten worden verwijderd waar mogelijk en niet langer bewaard dan nodig; en
 • persoonsgegevens moeten worden beveiligd door passende technische en organisatorische maatregelen.

Wij werken hard om persoonsgegevens van onze klanten te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of het onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de informatie die we bewaren, in het bijzonder:

 • Wij houden ons te allen tijde aan dit Privacy Statement met betrekking tot alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen;
 • Wij beperken het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens en zorgen ervoor dat derden met wie wij dergelijke informatie delen, de informatie behandelen met de privacy en beveiliging die deze verdient;
 • Wij hebben fysieke, technische en administratieve procedures ingesteld ter waarborging en beveiliging van de informatie die we verzamelen.

8 | WAT MOETEN WIJ DOEN OM uw PERSOONSGEGEVENS TE BEVEILIGEN?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft geen specifieke maatregelen of beveiligingsstandaard voor. Volgens de wet moet de beveiliging passend zijn voor de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de risico’s die met de verwerking samenhangen. Ook de kosten van de maatregelen wegen daarbij mee. Het voorgaande neemt niet weg dat het toepassen van informatiebeveiliging voor ons zeer belangrijk is. Uiteraard wordt er periodiek gecontroleerd of de maatregelen correct zijn geïmplementeerd en goed werken.

Met alle externe partijen die persoonsgegevens van u kunnen verwerken, worden goede afspraken over de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens gemaakt. Deze gegevens worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst (voor inwerkingtreding van de AVG werd deze overeenkomst een ‘bewerkersovereenkomst’ genoemd).

9 | WAARover dienen wij u actief te informeren?

Door middel van dit Privacy Statement wensen wij u te informeren en waar nodig wordt u voorzien van aanvullende informatie. Indien belangrijke wijzigingen in het Privacy Statement optreden, brengen wij u daarvan op de hoogte.

Wanneer het Privacy Statement wijzigt, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. In dit Privacy statement is altijd het volgende opgenomen:

 • de doeleinden van gegevensverwerking;
 • de middelen die gebruikt worden voor gegevensverwerking;
 • een overzicht van de gegevens die worden bijgehouden met bijbehorende bewaartermijn;
 • wie toegang heeft tot welke gegevens; en
 • hoe de gegevens beveiligd worden.

CONTACT

Heeft u vragen over dit Privacy Statement? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Ons contactpersoon:
Mary Springer
info@maryspringer.nl
053 – 434 09 30